Urineonderzoek

Urineonderzoek doen we door middel van een CT-scan. Computertomografie (CT) is een speciale röntgentechniek. Op de beelden van een CT-scan zijn meer details te zien dan op een gewone röntgenfoto. Door het gebruik van jodiumhoudend contrastmiddel zijn bloedvaten en organen beter zichtbaar.

Bij het maken van een CT-scan ligt u op een tafel die in een soort ‘ring’ wordt geschoven. In deze ring bevindt zich een ronddraaiende röntgenbuis. Met behulp van een computer kan zo een dwarsdoorsnede van het lichaam in beeld worden gebracht. Door dit vast te leggen op de monitor en op te slaan in de computer krijgt de radioloog informatie over uw verschillende organen. Hiermee kan mogelijk de oorzaak van uw klachten worden vastgesteld.

Voorbereiding

Op de dag van het onderzoek mag u vanaf 3 uur vóór het onderzoek niet meer eten, drinken, roken en kauwgom kauwen.

Overleg met uw behandelend arts als u voor uw gezondheid een dieet volgt. Dit is in ieder geval noodzakelijk als u suikerziekte (diabetes) hebt.

Als u medicijnen moet innemen dan mag dit met een slokje water. Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.

Voor het onderzoek

Neemt u uw patiëntenkaart van ons ziekenhuis mee. Als de gegevens niet meer kloppen of als u nog geen patiëntenkaart heeft, meldt u zich dan eerst bij de inschrijfbalie.

Wij verzoeken u om u op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Radiologie te melden. Eerst krijgt u een halve liter water die u in ongeveer 1 uur moet opdrinken. Dit kunt u doen in de wachtkamer. U mag tot het onderzoek niet meer plassen!

Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedkamer. Daar vertelt de laborant welke kleding u uit moet trekken. De laborant haalt u via de andere deur uit de kleedkamer.

Het onderzoek

U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoekstafel. U krijgt een infuusnaaldje in uw arm, waardoor we tijdens het onderzoek contrastvloeistof inspuiten. Bovendien kunnen we op deze manier snel ingrijpen bij een allergische reactie. Van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel krijgen en het gevoel krijgen dat u uw urine laat lopen. De contrastvloeistof bereikt via uw bloedvaten alle delen van uw lichaam en wordt uiteindelijk door de nieren uitgescheiden naar de blaas.

Mogelijk krijgt u via dit infuus ook een diureticum (plasmedicijn) ingespoten, zodat vocht via de urinewegen sneller wordt uitgescheiden. Nadat u door de laborant in de juiste houding bent gelegd, wordt de juiste tafelpositie ingesteld. Dit gaat met behulp van een rood laserlichtje. Het is niet verstandig dat u in het laserlicht kijkt. Vervolgens zal het onderzoek beginnen. Tijdens het onderzoek vragen we u een aantal keren om uw adem in te houden.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten tot een kwartier.

Na het onderzoek

U moet minimaal 1 liter extra drinken, zodat u de contrastvloeistof sneller uitplast.

Uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, bespreekt met u op welke manier u de uitslag krijgt.

Bijwerkingen van het contrastmiddel

Moderne jodiumhoudende contrastmiddelen zijn veilige middelen, waarbij slechts zelden bijwerkingen optreden. Bij sommige patiënten is er kans op beschadiging van de nieren of kunnen problemen ontstaan bij gebruik van het medicijn ‘metformine’.

Effect op de nieren

Het belangrijkste probleem dat zich kan voordoen is een tijdelijke of blijvende verslechtering van de werking van de nieren. Dit kan zich vooral voordoen bij:

 • Nieren die al slecht werken;
 • Suikerziekte (diabetes mellitus);
 • Hart- en vaatziekten;
 • Uitdroging;
 • Gebruik van plastabletten (diuretica);
 • Gebruik van zogenaamde NSAID’s. Deze middelen worden gebruikt tegen pijn en om ontstekingen te remmen. Veel gebruikt zijn diclofenac, ibuprofen en naproxen. Wilt u weten of de geneesmiddelen die u gebruikt tot de groep NSAID’s behoren, dan kunt u dit navragen bij uw apotheek, huisarts of specialist;
 • Bloedarmoede;
 • Te lage bloeddruk;
 • Leeftijd boven 75 jaar;
 • Ziekte van Kahler;
 • Ziekte van Waldenström.

Als een of meerdere van bovenstaande punten op u van toepassing zijn, meldt dit dan bij uw behandelend specialist. Mogelijk zijn extra maatregelen nodig, zoals het toedienen van extra vocht. Voor alle zekerheid doen we, voordat het onderzoek plaatsvindt, bij iedere patiënt bloedonderzoek om de nierfunctie te bepalen, behalve als dat pas onderzocht is.

Slecht werkende nieren

Als uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de werking van uw nieren onvoldoende is, dan moeten we bekijken hoe groot het risico van toediening van contrastmiddel is. Als de werking van de nieren te ernstig gestoord is, zijn er de volgende mogelijkheden:

 • De verwijzende specialist gaat na hoe belangrijk de behandeling voor u is en of er andere onderzoeken of behandelingen mogelijk zijn zonder jodiumhoudend contrastmiddel;
 • U krijgt via een infuus voor en na de toediening van contrastmiddel extra vocht toegediend. Hiervoor wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

Waar moet u zelf op letten?

Hebben zich, na het maken van de afspraak voor het onderzoek, de volgende veranderingen voorgedaan:

 • Ernstige diarree of braken;
 • Hoge koorts;
 • Inname van nieuwe medicijnen die effect hebben op de werking van de nieren;
 • Het ontstaan van problemen aan hart- of bloedvaten.

Neemt u dan contact op met de specialist die u verwezen heeft, ook als u twijfelt.

Als u hartfalen heeft en u gebruikt plastabletten (diuretica) of NSAID’s (zie eerder genoemd) , dan moet u overleggen met uw behandelend arts of de internist of u hiermee mag stoppen en hoeveel u de dag voor het onderzoek extra moet drinken.

Heeft u geen last van hartfalen, dan mag u de plastabletten (diuretica) en NSAID’s (zie eerder genoemd) de dag vóór en de dag van de behandeling niet innemen.Het is belangrijk om de dag vóór de behandeling minstens 2 liter te drinken.

Krijgt u chemotherapie, dan wordt in overleg met uw internist/oncoloog gekeken of dit kortdurend kan worden gestopt.

Suikerziekte

Als u met tabletten wordt behandeld voor suikerziekte is het van belang om te weten of uw nieren goed werken. Als de nieren niet goed werken en u gebruikt metformine (Glucophage) voor de suikerziekte, dan is het mogelijk dat u dit middel tijdelijk niet meer mag gebruiken. In dat geval krijgt u hierover (en over eventueel tijdelijk te gebruiken andere tabletten) nadere instructie van een internist van ons ziekenhuis.

Jodium

Allergie voor jodium op de huid heeft geen verband met eventuele reacties op het contrastmiddel. Er is dus geen bezwaar om in dat geval jodiumhoudende contrastmiddelen toe te dienen.

Als u op veel stoffen allergisch reageert of als u hooikoorts of astma hebt, hoeft u niet bang te zijn voor een reactie op de moderne contrastmiddelen. Allergische reacties komen maar zelden voor.

Ook als u in het verleden een reactie kreeg op contrastmiddel, is de kans op reactie bij de moderne middelen zeer klein. Alleen als u een ernstige allergische reactie kreeg, waarvoor behandeling noodzakelijk was, is het verstandig om dit aan uw behandelend arts te melden. Als voorzorg wordt u dan behandeld met tabletten. Hiervoor krijgt u nadere instructies van een internist van ons ziekenhuis.

Jodium en schildklieraandoeningen

In jodiumhoudende contrastmiddelen is het jodium gebonden aan een andere stof. Er komt ook een geringe hoeveelheid zogenoemd vrij jodium voor in deze contrastmiddelen. Het is om belangrijk om hier rekening mee te houden als u op korte termijn (binnen een half jaar) mogelijk behandeld wordt met radioactief jodium (131J) voor kwaadaardige aandoeningen van de schildklier. Diagnostisch onderzoek met dit middel op de afdeling Nucleaire Geneeskunde is namelijk enige tijd (ongeveer een half jaar) niet mogelijk.

Als u weet dat dit zeker of mogelijk zal gebeuren, meldt u dit dan bij uw behandelend specialist, internist of bij de afdeling Radiologie. Er kan dan nagegaan worden welke andere mogelijkheden er voor u zijn.

Jodium en te snel werkende schildklier

Soms kan de geringe hoeveelheid vrij jodium in de contrastvloeistof een versnelde werking van de schildklier uitlokken. Dit is vooral het geval indien uw schildklier al te snel werkt en/of indien u hiervoor wordt behandeld. Er zijn geen geneesmiddelen die dit kunnen voorkomen. Meldt u zich bij tekenen van versnelde schildklierwerking (zoals vermoeidheid, gewichtsverlies, niet verdragen van warmte, transpireren, nerveusheid, hartkloppingen) bij uw internist of huisarts.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap kan een zeer klein deel van de contrastvloeistof bij uw ongeboren kind komen. Deze hoeveelheid is echter zo klein dat u niet bang hoeft te zijn voor nadelige gevolgen.

Een zeer klein deel van de contrastvloeistof kan in de moedermelk terecht komen. Wij raden u aan om na de contrasttoediening 24 uur te kolven en deze melk weg te gooien.