Tjongerschans kijkt met vertrouwen naar toekomst ondanks onzekerheden

In het afgelopen boekjaar heeft Tjongerschans een positief resultaat van 1,6 miljoen euro gerealiseerd. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 dat Tjongerschans vandaag publiceert. Tjongerschans zag het aantal unieke patiënten vorig jaar met 2,8% groeien. Deze groei is afkomstig van patiënten buiten het primaire verzorgingsgebied. In de eigen regio was een lichte krimp in het aantal unieke patiënten waarneembaar.

Efficiënter maken van de zorg
De lichte krimp van het aantal patiënten uit het eigen verzorgingsgebied is voor een belangrijk deel te danken aan doelmatiger werken binnen Tjongerschans en initiatieven om zorg op de juiste plek te organiseren, in samenwerking met onze ketenpartners (verwijzers en VVT). Tegenover een groei van 2,8% unieke patiënten staat slechts een geringe toename van het aantal opnames (0,9%) en een daling van het aantal verpleegdagen (-0,5%). Daarnaast verleende Tjongerschans in 2019 voor € 0,6 miljoen zorg waar geen vergoeding tegenover stond. De samenstelling van de kosten bleef in 2019 nagenoeg gelijk, met uitzondering van de personeelskosten (effect nieuwe cao) en de patiëntgebonden kosten. Beide kosten lieten een stijging zien.

Personele bezetting
Efficiënte inzet van beschikbaar personeel wordt steeds belangrijker. De komende jaren groeit de zorgvraag en krimpt het aandeel van de werkende bevolking op onze totale bevolking. Voor Tjongerschans betekent dit enerzijds dat we moeten zorgdragen voor voldoende opleidingsplaatsen en instroom van gekwalificeerd personeel. Tjongerschans zag in 2019 het aantal stagiaires met bijna twee derde groeien (van 104 naar 176 stagiaires) en stelde 231 opleidingsplaatsen beschikbaar. Anderzijds acht Tjongerschans het noodzakelijk om naar oplossingen te zoeken om doelmatiger te kunnen werken. De inzet van webcamconsulten en het anders organiseren van zorg binnen de gehele keten (meekijkconsulten, bevorderen doorstroom naar VVT) zijn hier voorbeelden van.

Beeld op de toekomst: COVID-19
Onder landelijke regie hebben de ziekenhuizen sinds medio maart de capaciteit van Intensive Care en andere COVID-afdelingen opgeschaald en de overige, electieve zorg voor een belangrijk deel (50-60%) afgeschaald. Dit is ook binnen Tjongerschans het geval en betekent dat de gemaakte prestatieafspraken met zorgverzekeraars in 2020 zeer waarschijnlijk niet gerealiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd brengt het opschalen van de capaciteit van IC en andere COVID-afdelingen extra kosten met zich mee. De landelijke overheid en de koepel van zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) hebben aangegeven dat zij de ziekenhuizen, en derhalve ook Tjongerschans, zullen ondersteunen met (alle) benodigde liquiditeit en vergoedingen voor extra kosten en gemiste opbrengsten. Het gestelde uitgangspunt daarbij is dat de gevolgen van de COVID-problematiek voor de financiële positie in 2020 worden geneutraliseerd.

De verwachting is dat ziekenhuizen voor een langere periode op zoek moeten naar een (flexibele) balans tussen COVID-zorg en reguliere zorg, waarbij de mate van urgentie van ziektebeelden een belangrijke indicator is voor het toekennen van prioriteit. Tjongerschans staat hierover voortdurend in overleg met zowel de regionale overlegorganen (ROAZ en RONAZ), de Friese ziekenhuizen en de ketenpartners.

Beeld op de toekomst: Tjongerschans Vitaal
De impact van de huidige COVID-19 problematiek buiten beschouwing gelaten, maken de meerjarenramingen van Tjongerschans duidelijk dat structurele kostenombuigingen nodig zijn om ook in de toekomst een vitaal ziekenhuis te blijven. De stijgende zorgvraag zal de komende jaren geabsorbeerd moeten worden binnen min of meer gelijkblijvende financiële kaders (alleen tariefstijgingen en hogere volumes dure geneesmiddelen worden (deels) gecompenseerd). Mede daarom heeft Tjongerschans besloten om in 2020 te starten met het programma Tjongerschans Vitaal. Dit programma is erop gericht om de balans tussen kwaliteit van zorg, goed werkgeverschap en goede bedrijfsvoering ook de komende jaren te borgen. De financiële doelstelling is erop gericht om binnen drie jaar een structurele besparing van € 2,5 tot  € 3 miljoen te realiseren.

Over Tjongerschans
Ziekenhuis Tjongerschans heeft als regionaal ziekenhuis gekozen voor een duidelijk profiel voor haar regio. Met een verzorgingsgebied van ruim 100.000 inwoners is een brede diagnostiek en sterke acute as (Spoedeisende hulp en Intensive care) van groot belang. Daarnaast beschikt Tjongerschans over een aantal speerpunten die aansluiten bij de sociale- en demografische ontwikkelingen in de regio. Dit zijn de medisch specialistische ouderenzorg, geboortezorg, zorg voor moeder en kind, MDL (maag-, darm- en leverziekten) en zorg op het gebied van mobiliteit, sport en preventie.

> Bekijk hier het jaarverslag en de jaarrekening 2019