Leveranciers

Governance

 • IFZ sluit aan en draagt bij aan de visie en doelstellingen van het Convenant Fries Zorglandschap.
 • Inkoop van producten en diensten initieert en/of versterkt de verbinding tussen de IFZ leden:
  • specialisten en medewerkers werken over meerdere/alle locaties;
  • gebruik van dezelfde apparatuur, ICT en middelen.
 • De leden kopen alles gezamenlijk in en hebben een gezamenlijk standaardassortiment waarbij IFZ ondersteuning geeft.
 • IFZ is verantwoordelijk voor het inkoopproces. De (cluster)leden zijn verantwoordelijk voor de contractuele inhoud en het contractuele eigenaarschap. De leden betrekken IFZ vanaf het eerste moment van hun inkoopbehoefte om ondersteuning te geven aan inkoopprojecten.
 • IFZ hanteert klantvriendelijke, doelmatige en rechtmatige inkoopprocedures o.a. middels het gebruik van digitale platforms. 
 • Een IFZ-Inkoper is een regisseur die het integrale proces bekijkt en een volwaardig business partner c.q. gesprekspartner is voor interne klant en de leverancier.

Leveranciers

 • IFZ is selectief in haar keuze van leveranciers en wil meer bereiken met minder leveranciers. Leveranciers van vandaag zijn de partners van morgen. Dit wordt bereikt door het vinden van synergie in de leveranciersbestanden van de IFZ leden, het clusteren van productgroepen die bij één leverancier worden ingekocht en (uiteindelijk) het standaardiseren op het assortiment van de geselecteerde leveranciers. Hierbij worden alleen leveranciers geselecteerd die passen bij de IFZ inkoopvisie.
 • IFZ en haar leveranciers werken intensief samen en streven naar meerjarige contracten. IFZ stelt samen met de leverancier uitdagende doelen, die zowel voor de leverancier als IFZ, een win-win situatie moeten opleveren op de gebieden:
  • Veiligheid
   De leverancier hanteert veiligheid als basisprincipe en voldoet aantoonbaar aan alle vigerende wet- en regelgeving. Efficiency en veiligheid wordt versterkt door het gebruik van dezelfde producten in de verschillende locaties van de leden.
  • Kwaliteit en innovatie
   De leverancier levert kwaliteitsproducten met een optimale ‘kwaliteit/kosten’-balans tussen basis- en innovatieve producten. Voorop lopen in de markt doen de leden door educatie, onderzoek en ontwikkeling Center-of-Excellence (specifiek ziektebeeld) door de leverancier.
  • Duurzaam inkopen
   De leverancier voldoet aantoonbaar aan het PDF DocumentIFZ-inkoopbeleid duurzaam inkopen (versie 1.1).pdf. De (cluster)leden van IFZ willen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en hanteren hiertoe duidelijke kaders over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). MVI kan een bijdrage leveren door bij de aanschaf van producten en diensten te sturen op een zo laag mogelijke milieu impact - in de productiefase, gebruiksfase én na afdanking. Dit conform de uitgangspunten van de Green Deal Duurzame Zorg.
  • Logistiek
   De leverancier levert continu, betrouwbaar en flexibel. 
  • Kennis
   IFZ wil gebruik maken van de kennis en ontwikkelcapaciteiten van de leverancier. IFZ wenst op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van de leverancier en optimaal gebruik te maken van zijn (inter)nationale kennis op het gebied van o.a. producten en diensten, efficiëntie van OK-procedures, ontwikkeling van gespecialiseerde zorgpaden en verbetering van meetbare patiënten uitkomsten (minder complicaties, minder ziekenhuisinfecties en korte(re) ligduur).
  • Beheersing van kosten en volume
   De product/dienstprijs en de totale kosten binnen de waardeketen passen bij een intensieve en langdurige samenwerkingsvorm. Dit betekent o.a. dat het aandeel marketing- en verkoopkosten in de kostprijs omlaag kan, aangezien gestandaardiseerd wordt op de leverancier met een meerjarig contract. Volumeafspraken worden nagekomen met een afspraak voor risicodeling tussen IFZ en de leverancier.
  • Transparantie
   De leverancier is transparant over haar kostprijzen en bedrijfsvoering.

Voorwaarden

IFZ verwacht van haar huidige en potentiële leveranciers dat zij zich conformeren aan haar Inkooprichtlijn voor leveranciers en ernaar handelen. Op alle aanvragen en contracten zijn exclusief van toepassing:

Op alle orders die bij Hospital Logistics geleverd moeten worden, gelden aanvullend:

Algemene verkoopvoorwaarden van leveranciers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Recall procedure

Leveranciers dienen alle recalls, safety notifications of anderszins een melding van vermeende of vastgestelde ondeugdelijkheid aan een product inclusief verpakking die een veilig gebruik daarvan kan belemmeren te melden conform Recall procedure t.b.v. leveranciers . Onder een recall wordt ook verstaan een melding over een (vrijwillige) terugtrekking van een product door de leverancier.